Informacja dla osób niepełnosprawnych

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH i SŁABOSŁYSZĄCYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się.

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM I st. w Lubaczowie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

poczty elektronicznej sekretariat@psmlubaczow.pl

faksem (16) 632-18-55

w formie papierowej na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie
ul. Rynek 24
37-600 Lubaczów

lub telefonicznie (16) 632-18-55

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM I st. w Lubaczowie w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Skip to content